Adatvédelmi Tájékoztató

Az ÁRPÁD-AGRÁR Zrt. (6600 Szentes, Apponyi tér 12.) kizárólagos használója a www.arpad.hu honlapnak mint adatkezelő.

I. Általános tájékoztatás

1. Az ÁRPÁD-AGRÁR Zrt. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja partnerei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A ÁRPÁD-AGRÁR Zrt. mint ezen honlap adatkezelője, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
2. Az adatkezelő jelen dokumentumban, az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, az oldal által kezelt adatokkal kapcsolatos tevékenységeket, szabályokat, melyeket magára nézve kötelezőnek ismer el. A honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
3. Jelen adatkezelési tájékoztató a www.arpad.hu weboldalhoz kapcsolódó adatkezelésre vonatkozik. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot az adatkezelési irányelveinek megváltoztatására, ha azt technikai, vagy jogszabályi változás szükségessé teszi. Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a változásokról a kezelt adatok alanyát előzetesen értesíti.
4. A honlap tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, így annak bármely képi, szöveges eleme csak a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével használható fel.

II. Értelmezések:

a./ Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

b./ Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

c./ Adatkezelő: jelen nyilatkozat kiállítója, az adatok kezelésének célját, módját meghatározó, és végrehajtó természetes vagy jogi személy.

d./ Adatkezelés: az adatokon az eljárás módjától függetlenül végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

e./ Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

f./ Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - az adatok feldolgozását végzi;
Csak és kizárólag az adatkezelő írásbeli utasításait hajhatja végre, önállóan az adatok feldolgozásáról nem dönthet.

g./ Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

h./ Adattörlés: a tárolt adat helyreállíthatatlan módon történő felismerhetetlenné tétele


III. Az adatkezelések célja és jogalapja, a kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés jellemzői

A honlap adatkezelése, kapcsolatfelvétel
A www.arpad.hu honlapon látogatottsági adatait elemző szoftver fut. A szoftver azonban az Infotv. rendelkezései szerinti személyes adatot nem kezel, a látogatásokról azonban adatokat rögzít. A Társaság honlapja látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.
Mivel a látogató IP-címe akár relatív személyes adattá is válhat, ezért az ÁRPÁD-AGRÁR Zrt. minden, a honlap adatkezelése során tudomására jutott adatot jelen szabályzat szerinti, személyes adatokat megillető védelemmel véd.
Az ÁRPÁD-AGRÁR Zrt. ezért a honlapján jelen tájékoztatóval tájékoztatja a látogatókat az adatgyűjtésről.
A www.arpad.hu honlapon lehetősége van a látogatónak az ÁRPÁD-AGRÁR Zrt.-vel  kapcsolatfelvételre. Egy formanyomtatvány kitöltésével a látogatónak megadhatja a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatokat. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja az ÁRPÁD-AGRÁR Zrt. adatkezelési szabályait, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, máskülönben nem tudja megküldeni az üzenetét.
Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6)], miszerint „az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell”.
adatkezelés célja: a honlaplátogatási szokások vizsgálata, a Társasággal történő kapcsolatfelvétel elősegítése
kezelt adatok köre: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve, név, e-mail cím, telefonszám, kapcsolatfelvétel tárgya, üzenet szövege

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintteti hozzájárulása.
adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított egy év, a kapcsolat felvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig)
adattárolás módja: elektronikus
Adatfeldolgozó: 23VNet KFt.
Adattárolás helye 23VNet KFt. által üzemeltetett szerver web tárhelyén találhatóak meg, az európai unió területén található biztonságos szervereken.

 

IV. A személyes adatok tárolása, adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó és elérhetősége
Az adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy indokolt esetben további adatfeldolgozókat nevezzen meg, melyről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor, jelen nyilatkozat módosításával ad tájékoztatást.
Adatfeldolgozó: tárhely és domain üzemeltető
23VNet KFT.
Telefonszám: +36.14501222
Fax: +36.14501223
Levelezési cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Ügyfélszolgálati idő: Munkanap 9:00-tól 17:00-ig

kezelt adatok helye: számítástechnikai eszközei, adattárolási megoldásai a székhelyén, valamint a cég által üzemeltetett szerver web tárhelyén találhatóak meg, biztonságos európai unió területén üzemeltetett szervereken.
Az adatfeldolgozó feladata: a webhely regisztrációhoz, használatához kötött tartalmi elemeinek elérése az adatkezelő részére.

 

V. Személyes adatok módosítása, törlése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.
Az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, vagy az adatkezelés célja megszűnt, illetve ha az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a törlésről rendelkezett. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére.
A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

postai úton: ÁRPÁD-AGRÁR Zrt. 6600 Szentes, Apponyi tér 12.
e-mail útján: adatvedelem.kukac.arpad.hu címen.
vagy a hírlevélben megjelölt szerint.

 
VI. Az adatkezelővel folytatott elektronikus levelezés Amennyiben a weblap használata során kérdés, probléma merül fel, a honlapon a jelen Tájékoztató IX. pontjában megadott adatok szerint kapcsolatba léphet az adatkezelővel.


1.Az adatkezelés célja: a beérkezett e-mailek tárolása későbbi ügyintézés, vagy egyedi egyezség, megállapodás visszakereshetőségének biztosítása céljából.
2.Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a
3.A tárolt adatok: Küldő neve, e-mail cím, más, önként megadott személyes adat, a levél tárgya, tartalma.

Az adatkezelés időtartama: 4 év

 

VII. Adatközlés jogszabályi felhatalmazás alapján

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

VIII. Az adattárolás módja, biztonsága

Az adatkezelő adatmegőrzési helye az ÁRPÁD-AGRÁR Zrt.  számítástechnikai eszközei, adattárolási megoldásai a cég székhelyén találhatóak meg.
Az alkalmazott informatikai megoldások, eszközök és technológia alkalmas arra, hogy az adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetők legyenek (rendelkezésre állás), hitelességük biztosított legyen (adatkezelés hitelessége), igazolható legyen az adatok változatlansága (adatintegritás), valamint hogy a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek legyenek (adat bizalmassága).

Az adatkezelő az adatok biztonságáról a tőle elvárható, illetve az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő kockázat mértékben gondoskodik. A rendelkezésre álló informatikai megoldásokkal, beleértve a hardveres és szoftveres védelmi eszközöket törekszik arra, hogy az adatok jogosulatlan hozzáférését, továbbítását, nyilvánosságra hozatalát, megváltoztatását, törlését, megsemmisülését, sérülését megakadályozza.

Az ÁRPÁD-AGRÁR Zrt. és az üzemeltető az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az ÁRPÁD-AGRÁR Zrt. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők.

Az ÁRPÁD-AGRÁR Zrt. az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

IX. Az adatkezelő és elérhetősége

Az adatkezelő neve: ÁRPÁD-AGRÁR Zrt.
Az adatkezelő székhelye: 6600 Szentes, Apponyi tér 12.
Kapcsolattartó és elérhetőség, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: adatvedelem.kukac.arpad.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +36/63/510-100

X. Jogorvoslat lehetőségei

Jogorvoslati lehetőségért, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz tud fordulni az érdekelt adattulajdonos. A hivatal elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Bírósághoz fordulás joga:
 Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az ÁRPÁD-AGRÁR Zrt. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat követelhet.
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
ÁRPÁD-AGRÁR Zrt.